آذربایجانی ترک ایرانی می ماند.
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ بهمن ،۱۳٩٤   کلمات کلیدی:

آذربایجانی ترک در کوران حوادث سده ی اخیر خون داده جان داده تا ایرانی بماند.خداوند نگذرد از کسانی که هویت طلبان را تجزیه طلب معرفی میکنند.هویت طلبان غیور میهنم وقتی میگویند و فریاد برمی آورند که چرا دریاچه ارومیه خشکیده فریادشان بر سر بی عرضه گانی است که با بی اعتنایی به ثروت بیکران خدادادی ملی بزرگترین دریاچه ی شور دنیا را خشکاندند تا آذربایجانی در حسرت گنجینه ی عظیم منطقه ای اش بسوزد و بر سر ناعدالتی مدیران بی کفایت وزارت نیرو و نمایندگان منطقه فریاد برنیاورد که تجربه طلبش خواهند خواند.فرزند یک ترک نتواند از ادبیات زبان خویش چیزی بیاموزد و  نماینده ی منطقه بدش نیاید که از ترک بودنش مگر در مواقع نیاز به رای آوری دوری جوید و مردمی را در مقاطع حساس همچون قضیه ی فتیله و سوسک و باخت تراکتورسازی با مواضعی که قلبا به آن معتقد نیست بفریبد.روسای جمهور هم که خوب رگ خواب این مردم دست شان آمده ؛ مردمی که حق شان محاوره ؛ نوشتن ؛ آموختن به زبان خویش را با تاسیس فرهنگستانی نمادین می فریبند و سیاستمدارانش با برنامه ای از پیش تعیین شده تمام آمال هویت طلبی را در تیم تراکتورسازی خلاصه می کنند و یک ترک وقتی زبان گویایش نماینده ای نیست که باید فریاد مردم منطقه باشد به این محدویت راضی میگردد.نمایندگان ادوار گذشته ی شمالغرب اگر غفلت ننموده و برای معامله وارد مجلس نمی شدند مگر لزومی به اعتراض هم زبانانشان بود که تجزیه طلب نام گیرند.اگر  رشادت و شجاعت ترکان نبود اقلا در صد سال گذشته تهران تهدید میشد.آیا حق این مردم نیست که از پنجاه شصت نماینده ی ترک یک نفر از هویت و زبان موکلانش دفاع میکرد تا نوبت به دیگرانی نرسد و با تهمت تجزیه طلب گرفتار نگردند.آیا کسانی که در اوقات انتخاباتها ظهور می یابند و با حضور در میان هواداران تراکتورسازی می خواهند دیگر بار از عواطف مردم بهره درود و خودشان حتی قادر نیستند گویشی با زبان مادری شان داشته باشند مناسب نمایندگی این مردمند.وااسف بر انسانی که گرفتار تعلقات دنیوی و زر و زور گشته و مردم فریبی پیشه نموده است.آیا اگر از پنجاه ؛ شصت نماینده حتی یک نفر از طرف شان مامور میشد تا زبان هویت طلبان که مطالباتی در چهارچوب قانون اساسی این مملکت داشته باشد نیازی بود تا بغض ترکیده ی دانشجویی از حق تحصیل محرومش سازد.نماینده زبان مردم است و وقتی در باب مسائل اصلی منطقه اش لال شده و بفکر آینده ی زن و بچه ی خود می باشد ؛ نوبت به انسانهای دغدغه مندی میرسد که صادقانه سخن میگویند و هزینه اش را می دهند و البته این نمایندگان فرصت طلبند که موجبات ایجاد فاصله میان مردم و دولت و حکومت را فراهم میاورند.حمید مظاهری راد 94/09/25