چرا هیچیک از نمایندگان تبریز ؛ تبریزی الاصل نیستند

وقتی سخن از بیگانگان بمیان میاید همه فریاد برمیاورند که چرا همیشه نگاه به بیرون و خارج از مرزها داریم.آن وقت در تبریز به قدمت و تاریخی باندازه تاریخ کشور پهناورمان کمتر مدیری بومی بر سرِ کار می آید و یا اینکه تمامی نمایندگان آن غیر بومی اند و می توان این سوال مهم را مطرح نمود که تبریز با آنهمه سابقه ی علمی و مبارزاتی نمی تواند یک نخبه پرورش نماید تا در اداره ی امور یاری رسان مردم تاریخ سازش گردد.چرا نباید شایستگان تبریز که تاریخ آن پر است از بزرگ انسانهایی که دنیا را به حرکت درآورده اند بتوانند در تبریز جایگاهی داشته باشند ؟

/ 0 نظر / 53 بازدید