مادر راتصویری نتوان کرد

حمید مظاهری نوشته شده به سال۱۳۸۰

مادر را تصویری نتوان کرد0آرزوهایی دارد ودردهایی 0خیالی برای پروراندن نونهالی درسینه تپنده خویش تابمانند نوجوانی رشید اندام قامت افکند وآلامی درسینه درعشق به پروده خالق یکتا و بی مانند آیا حتی گل با تمامی زیبائیها و توانمندیش خواهد توانست شمه ای از وجود نازنین مادر رابه تصویربکشاند و چه دشوار است تحمل فراق و دوری دلی که بمانند شعله ای عشق فروزان خواهد ماند وچون منبع نوری تابان بسان خورشید بزرگ خواهد درخشید0زن درجوامع اسلامی میتواند پای به پای مرد درمقدرات مملکت سهیم باشد ونقش بزرگی را بعهده گیرد0زن علاوه براینکه میتواند درمستحکم نگاه داشتن پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی نقش بزرگی را دراجتماع خویش بر دوش گیرد و حتی بر مسئولیتهای بزرگ جامعه اسلامی تکیه زند قادر است تا با تربیت نونهالانی که درون مایه ای پر ازخوبیها وارزشهای بزرگ آسمانی دارندبه جامعه خویش خدمت کند0زن مسلمان حتی میتواند فضیلتی را داشته باشد که فاطمه(س)با تربیــت دو نوجوان رشید و والا همچون حسین و حسن(ع) داشت وهمان مسئولیتی را برعهده بگیرد که خدیجه(س)در صدر اسلام بر دوش گرفت وبالاخره آنکه زن درجوامع اسلامی ارزشی بمراتب والاتر و بالاتر دارد0 دنیای اسلام بانوان رشیدی رابخود دیده است که حتی در پاره ای از موارد از مردان اصیل وباغیرت پیشـــی گرفته وتوانسته اند درد وفراق عشق را با معبودی ازلی تجربه نمایند0دنیای اسلام درمیان بانوان مغزهایی داشته که می توانسته اند حتی جهان را از جهالت و تباهی نجات دهند0اولین زن شهید اسلام سمیه با صبوری و فداکاریهای خویش درس بزرگی را به تمامی زنان دنیا داده است طوریکه یاد وخاطره این زن فداکار برای همیشه جاودان خواهد ماند واین سرخی خون اوست که تا ابد درچشم هستی باقیست0 ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس زنانی به خود دید که با حماسه ها و ایثارگری های خویش دنیارا حیران وشگفت زده کردند0اسلام از میان فقیران و رنجبران زنان اصیل و با حشمتــــی بوجود آورده که در زندگی و قدرت نمونه بوده اند0آیا فداکاری مادران و خواهران شهدا از یاد خواهد رفت؟از دامن این مـــادران نمونه انسانهایی پای به عرصه وجود نهادند که میخواستند درد و فراق عشق را با یارانی بس گرانمایه وبا معبودی ازلی تجربه نمایند0نوجوانانی پای به چشم هستی نهادند که میخواستند سالیانی از هم سنــان خویش فاصله یافته و پای به ملکوت اعلی گذارند وچنین هم شد0 عشق مادر به زندگانی نو نهال خویش مشعل فروزانی است که تا ابد در چشم هستی سوزان خواهد ماندواین سوزانی عشق است که ویرانگر است 0فرزندانی از دامان پاک مادران بیــــــرون آمدند که توانستند درسالیان فقر مردانگی و شهامت موج عظیم دریای پرتلاطم شرف باشند0در دامان زنان بزرگ مردانی پرورده شدند که با بلند منشی خویش ایثار را مفهومی تازه بخشیدند0اسوه هایی تربیت یافتند که از ناعدالتی ها بریدند و در راه بر پایی پرچم لا اله الا الله در جهان درخشیدند همانهایی که توانستند سپاه تازه ایی از ولایت عشق بر انگیزند و بحق این مادران و زنان با غیرت بودند که توانستند با نیروی ایمان خویش باعث شوند تاقومی درمانده و بی جرات به انسانهای شریف و شجاع مبدل شوند

/ 0 نظر / 7 بازدید